Skip to content

Inici arrow Serveis
SERVEIS

Els nostres serveis són a nivell d'obra nova:

  • Dissenyem i construim la seva terrassa
  • Formació de pendents amb formigó cel·lular o formigó de ciment portland.
  • Realització de treballs de preparació com fer regates, mitges canyes , etc...
  • Impermeabilització de la superfície segons projecte: cobertes ajardinades , transitables,  no transitables, invertides, ecològiques,etc...
  • Posterior acabat de la coberta siguin transitables amb acabat ceràmic , col·locació de paviment, invertides acabades amb grava etc...
  • Impermeabilització de jardineres per posterior col·locació de plantes.
  • Impermeabilització de murs , sigui amb pintures butminoses o acabat amb làmines asfàltiques soldades  i instal·lació de làmines nodulars drenants
  • Impermeabiltizació de superfície de canals en obra nova.
  • Impermeabilització en cobertes de sostres de fusta
  • Tots els treballs relacionats en matèria d'impermeabiltizació